Projecten
De afgelopen jaren heeft Robert Motshagen onder andere aan de volgende projecten gewerkt:

Juni 2010-heden: Projectleider Walstroom in de eerste haven Schevingen: 
Hier moet ik zorgen voor draagvlak bij de reders, zodat een aantal van hun diepvriestrawlers van walstroom gebruik maakt. Dit project kent juridische, financiële, technische en draagvlak aspecten. Veelvuldig contact met de diverse partijen (reders, gemeentelijke diensten, adviesbureaus, energieleveranciers, hardwareleveranciers etc.) is hierbij essentieel.

September 2010: Beleidsanalyse roetfilters in gemeenten voor ELvF:
Beleidsanalyse voor de ELvF. De Erkende Leveranciers van Filters (ELvF) heeft dertien leden, waarvan de meeste ook roetfilters leveren voor mobiele werktuigen. Met een beschrijving van beleidsmatige thema�s waar gemeenten hun beleid op uitvoeren, kunnen de leden van de ELvF gemeenten meer gericht benaderen. Denk daarbij aan: Duurzaam inkopen,  Milieuzones, Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Arbo, en Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

2009-heden: Voorzitter adviescommissie ontheffingverlening milieuzone voor gemeente Amsterdam.
In Amsterdam adviseert deze adviescommissie de directeur Dienst Stadstoezicht over aanvragen van ondernemers in het kader van de hardheidsclausule. Deze hardheidsclausule is in het leven geroepen voor ondernemers die financieel gezien ten onder dreigen te gaan aan de kosten voor een schonere vrachtwagen. Robert Motshagen is voorzitter van deze adviescommissie. Behalve inhoudelijk advies geef ik daarin ook advies over een efficiënte en klantvriendelijke afhandeling van aanvragen.

2009-heden: Nationale Sloopregeling:
Robert Motshagen: “Hier heb ik vanaf het begin van de onderhandelingen het proces begeleidt. Dat wil zeggen namens het ministerie van VROM de onderhandelingen met het bedrijfsleven gevoerd, de regeling mede opgezet, en zorggedragen voor de uitvoering”.

2009-febr. 2010: Stimulering autodelen voor gemeente Amsterdam:
Vanaf januari 2009 heb ik in Amsterdam een subsidieregeling opgesteld die innovatie in autodelen stimuleert. Vervolgens is een aantal potentiële projecten uiteindelijk tot subsidieverlening gebracht. De begeleiding van deze projecten behoorde ook tot mijn werkzaamheden.
Daarnaast is een project met elektrische deelauto’s gesubsidieerd.

2009-febr. 2010: Aansluiting elektrisch vervoer op P+R voor gemeente Amsterdam:
De aansluiting van natransport op P+R locaties moet uit gebruikersoogpunt worden verbreed. De verhuur van elektrische scooters biedt deze verbreding. Ik heb in Amsterdam onderzocht of en hoe een stimuleringsregeling voor verhuurders van e-scooters vormgegeven moet worden. Gedurende dit traject bleek dat ondersteuning niet noodzakelijk was en dat de markt dit zelf oppakt.

2009-heden: Ondersteuning milieuzones:
Robert Motshagen; “hier functioneer ik als beleidsmedewerker voor het ministerie van VROM en verricht allerhande activiteiten die de voortgang van de milieuzones bespoedigen.”

2009-heden: Intentieverklaring milieuzone bestelverkeer:
Sinds het voorjaar van 2009 – toen duidelijk werd dat een milieuzone bestelverkeer op dat moment niet opportuun is – heb ik gewerkt aan de intentieverklaring milieuzone bestelverkeer. Deze intentieverklaring is in het voorjaar van 2010 ondertekend en beschrijft de processtappen (met concrete tussentijdse producten) tot aan de eventuele milieuzone in 2013.

2009: Duurzame mobiliteit voor het Kennisplatform Verkeer en vervoer:
Voor het KpVV heb ik samen met Rommelse Communicatieadvies, 10 praktijkvoorbeelden beschreven, kennisinstituten en relevante wet-en regelgeving in kaart gebracht. Doel was om duurzame mobiliteit 'tussen de oren te krijgen' bij verkeerskundigen.

2009: Presentaties voor Bovag-leden over milieuzones, duurzaam inkopen en schone voertuigen: In het voorjaar van 2009 heb ik een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gegeven voor Bovag-leden. Hier kunt u de presentatie downloaden.

2005-2008: Ontwikkeling Verkeersmaatregelen Robert Motshagen: "Dit programma heeft alle subsidieregelingen voor roetfilters en schone voertuigen opgezet en uitgevoerd. Voor deze programma's was ik voor het ministerie van VROM schakel tussen Rijk aan de ene kant en gemeenten en bedrijfsleven aan de andere kant. Ik ben daar onder meer verantwoordelijk geweest voor het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten, presentaties aan dealers, nieuwsbrieven, presentaties aan beleidsambtenaren en wethouders, 'bijpraten' van adviesbureaus en vooral het geven van beleidsadvies aan het ministerie".

2005-2008: Expertisecentrum Milieuzonering: Het ExpertiseCentrum Milieuzones wordt genoemd in het convenant 'Milieuzones vrachtverkeer' uit 2006. Robert Motshagen: "Ik was verantwoordelijk voor het opzetten van dit expertisecentrum. In de loop van de tijd heeft dit expertisecentrum zich een onafhankelijke positie verworven bij zowel gemeenten, als bedrijfsleven. Belangrijkste producten zijn hier: de website www.milieuzones.nl, de maandelijkse nieuwsbrieven, begeleiding van gemeenten en beleidsadvisering aan het ministerie van VROM."

2002-2005: Diverse subsidieprogramma's gericht op schone, zuinige en stillen voertuigen: Robert Motshagen: "In deze periode heb ik voor het programma SSZ (schoner, stiller en zuiniger) gewerkt en vooral voor het programma Demo, dat zich richt op de marktintroductie van schone voertuigen. Ik was vooral verantwoordelijk voor de kennisoverdracht. Hier is onder andere de site www.platformschonevoertuigen.nl uit ontstaan. Ook was ik verantwoordelijk voor diverse 'kijk en rijdagen' en het beoordelen van subsidieaanvragen.

2003: Stepup, de internationale opvolger van Imova
Robert Motshagen: "In het kader van een Europees project hebben we het instrument Imova geactualiseerd en onder Europese partners verspreid." Mijn rol hierin was vooral het bij elkaar brengen van de partijen, het uit laten werken van het instrument en het verspreiden van de kennis en ervaring.

2002: Beleidsadvisering over een subsidieregeling voor toepassing van roetfilters op bestaande zware voertuigen
Robert Motshagen: "In 2002 was ik projectleider van een opdracht die Novem voor het ministerie van VROM heeft uitgevoerd. Het advies behelst de wijze waarop een subsidieregeling voor 'retrofit' toepassing eruit zou moeten zien. Kernpunten waren Europese inbedding, juridisch kader, draagvlak, rolverdeling, betrouwbaarheid van de techniek en handhaving. Dit was de voorloper op een latere opdracht voor diverse subsidieprogramma’s."

2002: Milieu-efficiency scan
Robert Motshagen: "Een software instrument voor wagenparkbeheerders, waarmee ze hun huidige milieubelasting kunnen afzetten tegen mogelijke nieuwe schonere toepassingen. Het instrument maakt emissiegevolgen en kosten inzichtelijk. Hiermee kunnen de wagenparkbeheerders, beleidsambtenaren en politici een weloverwogen beslissing nemen. Inmiddels is deze scan bij 40 lagere overheden en bij honderden bedrijven uitgevoerd."

2002: Instrument Milieueisen Openbaar Vervoer Aanbesteding (IMOVA)
Robert Motshagen: "Een soortgelijk instrument als de Milieu-efficiency scan, maar specifiek gericht op concessieverleners van Openbaar Vervoer. Inmiddels is deze scan bij 15 concessieverleners uitgevoerd."

2001: Platform Schone Voertuigen
Robert Motshagen: "Binnen het DEMO-programma heb ik het Platform Schone Voertuigen opgezet. Idee achter het Platform was dat gebruikers en potentiële gebruikers leren van elkaars ervaringen. Het marktonderzoek naar de behoefte, de vorm en de taken van het Platform is afgerond. Volgende stap was de feitelijke oprichting van het Platform Schone Voertuigen, waarbij SenterNovem als initiator en aanjager fungeert".

2001: De projectcategorie 'Kennisoverdracht' bij het subsidieprogramma DEMO. Robert Motshagen: "DEMO is een programma dat zich richt op de marktintroductie van schone voertuigen. Op mijn initiatief deze projectcategorie toegevoegd, om de kennis en ervaring uit de reeds lopende voertuigprojecten breder te verspreiden. Met name opleidingen, branches en stichtingen maken gebruik van deze projectcategorie. Uiteindelijk zijn er 27 kennisoverdrachtprojecten toegekend of ingediend."

Bedrijfsprofiel:
Robert Motshagen (1963) haalde in 1995 zijn doctoraal Milieukunde (maatschappij-wetenschappelijke richting). Als afstudeerrichting koos hij milieukunde. Na een jaar werkzaam te zijn geweest bij milieuadviesbureau Novioconsult ging hij aan de slag bij SenterNovem. Daar ontwikkelde hij zich de afgelopen jaren tot senior adviseur op het gebied van duurzame mobiliteit. Niet alleen ondersteunde hij ministeries bij het opstellen van subsidieregelingen, ook was hij verantwoordelijk voor kennisoverdracht via elektronische nieuwsbrieven en een website. En hij adviseerde bedrijfsleven en gemeenten over de invoering van milieuzones.

Eind 2008 heeft Robert Motshagen "Motshagen Advies" opgericht. Zijn ambitie is om opdrachtgevers te ondersteunen om hun projecten op het gebied van duurzame mobiliteit nog succesvoller te maken. Hij combineert inhoudelijke kennis over het onderwerp met een goede radar voor politieke ontwikkelingen en gevoeligheden, een echte hands-on mentaliteit en een uitgebreid netwerk bij zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Samenwerking met andere bureau's:
Motshagen Advies beschikt over een goed netwerk met andere bureaus. Op die manier kunnen we gezamenlijk ook grotere klussen aan. Zo werkt Motshagen Advies samen met een communicatiebureau, ingenieursbureaus voor bijvoorbeeld luchtkwaliteitberekeningen, maar ook met bureaus die zich richten op openbaar vervoer.